Global Human Resources Oy

GHR (Glo­bal Human Resources) on hen­ki­lös­tön kou­lut­ta­mi­seen suun­tau­tu­va yri­tys, joka on perus­tet­tu 2019. Kes­ki­tym­me työt­tö­mien kou­lut­ta­mi­seen ja työl­lis­tä­mi­seen. Intohimolla.

GHR toi­mii pit­käl­ti perin­tei­sen rek­ry­toin­tiy­ri­tyk­sen tavoin, mut­ta vali­tuil­le hen­ki­löil­le tar­jo­taan lyhyt osaa­mis­val­men­nus­oh­jel­ma, joka joh­taa tut­kin­toon. Tämä luon­nol­li­ses­ti sitout­taa työn­te­ki­jää ja vaih­tu­vuus yri­tyk­ses­sä pienenee.

Haluam­me tuot­taa ainut­laa­tui­sen haki­ja­ko­ke­muk­sen sekä toi­mim­me asia­kas­yri­tyk­sil­lem­me brändilähettiläinä.

Mistä kaikki alkoi

Han­ko, kesä 2018 ja Clas­sic­pizza teras­si.…
Istuim­me ystä­vä­ni Tomi Leh­don kans­sa syö­mäs­sä pizzaa ja mais­te­le­mas­sa punaviiniä. 

Tomi ker­toi Suo­men työ­elä­män tilan­tees­ta ja tule­vai­suu­den näky­mis­tä ja sii­tä, miten voi­sim­me sii­nä aut­taa Oy Suo­mi Ab:tä. Lai­naan Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­ri leh­teä, joka tii­vis­tää kes­kus­te­lum­me tuol­loin:

Suo­meen tar­vi­taan lisää työ­voi­maa. Yli 65-vuo­tiai­den osuu­den väes­tös­tä arvioi­daan nouse­van nykyi­ses­tä 20 pro­sen­tis­ta 26 pro­sent­tiin vuo­teen 2030. Vajaas­sa 10 vuo­des­sa syn­ty­vyys on las­ke­nut lähes nel­jän­nek­sen. Oma väes­töm­me ei rii­tä pitä­mään yllä yhteis­kun­tam­me työl­li­syyt­tä ja talou­del­lis­ta kas­vua.”

Täs­tä läh­ti syn­ty­mään Glo­bal Human Resources.

Nina Wagel­lo 
Toi­mi­tus­joh­ta­ja

On muutoksen aika

Glo­bal Human Resources on muka­na nos­ta­mas­sa Suo­mes­sa työl­li­syyt­tä kou­lut­ta­mal­la uut­ta hen­ki­lö­kun­taa asia­kas­yri­tyk­siim­me. Into­hi­mo on muka­na kai­kes­sa mitä teemme!

Stra­te­giam­me:

1. Kas­va­tam­me hen­ki­lös­tön pysy­vyyt­tä ainut­laa­tui­sel­la haki­ja­va­lin­nal­la ja kokemuksella

2. Luom­me uuden­lai­sia yhtei­söl­lis­tä­viä ja laa­dul­li­sia osaamisvalmennuksia

3. Paran­nam­me yri­tys­ten asia­kas­tyy­ty­väi­syyt­tä niin, että asiak­kaan asiak­kaat sitoutuvat