Kuukaudessa työntekijä

Osaa­mis­val­men­nus­kou­lu­tuk­sem­me ovat lyhyi­tä, tehok­kai­ta ja työelämälähtöisiä.

Olem­me luo­neet uuden tavan, jos­sa koros­tuu haki­joi­den valin­ta­pro­ses­si, yhteis­työ asiak­kaam­me kans­sa ja ainut­laa­tui­nen hakijakokemus.

Käy­täm­me haki­joi­den valin­nas­sa työ­per­soo­nal­li­suus­tes­tiä sekä hen­ki­lös­tö­kon­sul­tin haas­tat­te­lu­ja, sil­lä haluam­me var­mis­taa, että kou­lu­tuk­sen pää­se­vät aloit­ta­maan vain moti­voi­tu­neet hakijat.

Yri­tyk­set hake­vat osaa­jia. Me toimitamme. 

Kasvatetaan yhdessä uusia osaavia työntekijöitä yrityksellesi!

Teh­dään yhdes­sä yri­tyk­sel­len­ne tar­ve­mää­rit­te­ly ja raken­ne­taan sil­tä poh­jal­ta sopi­va kou­lu­tus­oh­jel­ma. Kou­lu­tus­oh­jel­ma sisäl­tää perus-, syven­tä­vän- ja työs­sä­op­pi­mi­sen jak­son. Kou­lu­tus tapah­tuu etä–ja lähio­pis­ke­lul­la sekä työs­sä­op­pi­mis­jak­sol­la. Me hoi­dam­me puhe­lin – ja hen­ki­lös­tö­kon­sul­tin haas­tat­te­lut sekä työ­per­soo­nal­li­suus­tes­tit. Vali­taan yhdes­sä sopi­vat hen­ki­löt koulutusohjelmaan.

Olemme tukenasi koko koulutusohjelman ajan varmistamassa, että myös työssäoppiminen sujuu mallikkaasti.