Miksi Global Human Resources?

Mei­dän lyhyil­lä 84 päi­vän osaa­mis­val­men­nus­kou­lu­tuk­sil­la saat kuu­kau­des­sa
uuden työn­te­ki­jän yritykseesi!

Sitou­tu­mis­pro­sent­tim­me on hui­kea:
90% kou­lu­tet­ta­vis­ta työs­ken­te­lee kou­lu­tuk­sen jäl­keen
asiak­kai­dem­me yrityksissä.

Miksi?

Valit­sem­me asia­kas­yri­tyk­sem­me kans­sa yhdes­sä osaa­mis­val­men­nuk­seen valit­ta­vat hen­ki­löt ja teem­me taus­ta­työt huo­lel­la.
Ker­ro meil­le mil­le alal­le yri­tyk­se­si tar­vit­see työn­te­ki­jöi­tä, me rää­tä­löim­me kou­lu­tuk­sen alus­ta loppuun!

  • Yli 80 eri­lais­ta tut­kin­toon joh­ta­vaa koulutusta
  • Rää­tä­löim­me aina kou­lu­tuk­sen asiak­kaam­me tar­peen mukaan
  • Nopeas­ti uut­ta työ­voi­maa uuden­lai­sen osaa­mis­kou­lu­tuk­sen avulla

Tulevaisuuden rekrytointipalvelua –laadulla!

Suo­mel­la on tar­ve seu­raa­van kym­me­nen vuo­den aika­na kou­lut­taa uudel­leen yli mil­joo­na suo­ma­lais­ta uusiin teh­tä­viin. Kil­pai­lu­ky­vyn var­mis­ta­mi­sek­si on rat­kais­ta­va työ­elä­mää vai­vaa­va työl­lis­ten osaa­mis­va­je. Työ­elä­män käyn­nis­sä ole­va muu­tos on mah­dol­li­suus, mikä­li työ ja teki­jä saa­daan koh­taa­maan aiem­paa paremmin.

Vastaamme haasteeseen!

Glo­bal Human Resources GHR vas­taa haas­tee­seen osaa­mi­sen kehit­tä­mi­ses­tä työ­elä­mäs­sä. Hoi­dam­me rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin yri­tyk­sen puo­les­ta ja samal­la tar­joam­me työn­ha­ki­jal­le mah­dol­li­suu­den kou­lu­tus­suun­ni­tel­maan, joka joh­taa tut­kin­toon. Tämä sitout­taa ja moti­voi työntekijää. 

Kou­lu­tus­suun­ni­tel­mat ovat lyhyi­tä ja sisäl­tä­vät perus­o­pin­not, syven­tä­vät opin­not ja työs­sä­op­pi­mi­sen jak­sot. Kou­lu­tuk­sen jäl­keen yri­tys voi työl­lis­tää tai vuo­kra­ta työntekijän.